مستربچ های مخصوص درب

ایران مستر بچ با تکیه بر علم شیمی پلیمرها و نوع عملکرد، برای رنج وسیعی از پلیمرها، مستربچ های صنعتی را طراحی و فرموله کرده است. که در رنگ های مورد درخواست مشتری و با پایه موادپلی پرو پیلن و پلی اتیلن و به صورت فود کنتاکت تولید میگردد